RAUDONDVARIO GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ XV–XVII AMŽIŲ KNYGOS

 

ATGAL APIE
PARODĄ
TIŠKEVIČIŲ
BIBLIOTEKA

W. FISCHERIO
DOVANA

KNYGŲ
SĄRAŠAS

KNYGOS

PIRMYN
   

 

1.

GAJUS VALERIJUS KATULAS. EILĖRAŠČIAI.
ALBIJUS TIBULAS. EILĖRAŠČIAI.
SEKSTAS PROPERCIJUS. ELEGIJOS.
PUBLIJUS PAPINIJUS STACIJUS. MIŠKAI.
Milane, Filipas de Lavagna Jonuo iš Kiolno ir Jonui Manteinui, 1475.

 

 

   
   

2.

TAUTOS SKAUSMO GARSAS,
sielvartingu erelio ir RADVILŲ trimitų gausmu per imperijas ir karalystes paskelbtas: o taip pat didžiai skambus karalių, kunigaikščių ir karvedžių kraujo giminyste.
Dėl šviesiausios ir kilniausiosios Šventosios Romos imperijos kunigaikštienės ponios P. KOTRYNOS RADVILIENĖS,
Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikštienės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakanclerienės ir t.t. nemirtingos šlovės ir atminties bei siekiant palengvinti sielvartą sūnaus,
kilniausiojo ir šviesiausiojo Šventosios Romos imperijos kunigaikščio KAROLIO STANISLOVO RADVILOS,
Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikščio, Šidloveco, Myro, Kražių ir Bialos grafo, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakanclerio, Pšemislio, Kameneco, Kryčevo ir t.t. valdytojo, geranoriškiausio ir labdaringiausio savo fundatoriaus
visiškai atsidavusios RADVILŲ šlovei mažiausios Jėzaus draugijos Nesvyžiaus kolegijos panegiriškai pakartotas 1695 metais. Vilniuje, Jėzaus draugijos spaustuvėje.

 

   
   

2.1.*

 

   
   

Į tautos skausmo skelbėją erelį,
ir skaudinančią mirtį šviesiausiosios ir kilniausiosios kunigaikštienės,
iš kurios nemirtingo vardo CATHARINA (KOTRYNA)
išaiškėja anagrama: AN CITARA (GAL KITARA).

Paukščių karalius, kuris trimituoja signalą,
Ir pergales skelbia, kokią dainą jis skambina kitara?
Liūdnai skambina! Likimas nutraukė kitaros stygas;
Gal kitara linksmą paskambintų dainą?

*Fragmentas iš knygos TAUTOS SKAUSMO GARSAS.

2.2.*

Kilniausiajam ir šviesiausiajam
P. P. KAROLIUI STANISLOVUI RADVILAI,
Šventosios Romos imperijos kunigaikščiui, Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikščiui,
Myro, Kražių, Šidloveco ir Bialos grafui, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakancleriui,
Pšemilio, Kameneco, Kryčevo ir t.t. valdytojui, ponui,
ponui fundatoriui ir mieliausiam mecenatui.

*Fragmentas iš knygos TAUTOS SKAUSMO GARSAS.

 

 

   
   

3.*

ŽVAIGŽDŽIŲ PASIUNTINYS
didelius ir pačius nuostabiausius reginius atverdamas,
bei vertinga skelbdamas kiekvienam,
o ypač filosofams ir astronomams,
GALILĖJO GALILĖJAUS,
Florencijos patricijaus, Paduvos universiteto viešojo matematiko, optinio vamzdžio, neseniai jo išrasto, pagalba atliko stebėjimus Mėnulio paviršiuje, nesuskaičiuojamose kietosiose žvaigždėse, Pieno rate, Ūkanotose žvaigždėse, o ypač keturiose planetose, aplink Jupiterio žvaigždę nevienodais nuotoliais ir periodais nuostabiu greitumu skriejančias, kurias, niekam iki pat šios dienos nežinomas,
pagaliau autorius pirmas atrado ir
Medičių žvaigždėmis pavadino.
Bolonijoje, H.H. De Duciis spaustuvėje, 1655.
Vyresnybei leidus.

   
   

 

 

4.

VYRIAUSIASIS KARŪNOS TRIBUNOLAS,
Apšviestas septynių puošnumų.
ANDRIAUS LISIECKIO,
Karūnos instigatoriaus 1638 Viešpaties metais atiduotas spaudai.
Nesiteirauk neišmanėlio patarimo, nes jis negali išlaikyti paslapties. Sir. 8.17.
Krokuvoje, Pranciškaus Cezarijaus spaustuvėje.

 

5.

SATYROS ARBA PERSPĖJIMAI
skirti pataisyti valdžią ir papročius Lenkijoje.
Padalinti į penkias knygas.
1652 Viešpaties metais.

 

6.

YPATINGŲ KARO ŽYGIŲ EUROPOJE KRONIKA,
kruopščiai ir patikimai surašyta Pšemilio vyskupo PAULIAUS PIASECKIO.
Visuomenės naudai paskelbta ir išspausdinta.
Krokuvoje, Pranciškaus Cezarijaus spaustuvėje,
1645 Viešpaties metais.

 

7.

SEIMO PRIVILEGIJOS IR KONSTITUCIJOS
valdant Jo Karališkajai Didenybei
JONUI KAZIMIERUI,
1649 Viešpaties metais. Krokuvoje,
Jo Karališkosios Didenybės spaustuvininko
Andriaus Piotrkovčyko našlės ir paveldėtojų spaustuvėje.

7.1.*

DUOTOS PRIESAIKOS AKTAS.
JONAS KAZIMIERAS,
Dievo malone Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Mozūrijos, Žemaitijos,
Livonijos, Smolensko, Seversko ir Černigovo didysis kunigaikštis;
o taip pat švedų, gotų ir vandalų karalius paveldėtojas.

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KONSTITUCIJOS. 1661.
Komisarai dėl sutarčių su Maskva.

*Fragmentai iš knygos SEIMO PRIVILEGIJOS IR KONSTITUCIJOS.

 

8.

GERBIAMO PONO TĖVO DIEGO NISENO ABRAOMO GYVENIMAS
IR DANGAUS POLITIKAS,


pagal Izaoko ir Jokūbo papročius pamokslo stiliumi sudarytas
Krokuvoje, pas Luką Kupišą, Jo Karališkosios Didenybės spaustuvininką,
1650 didžio jubiliejaus metais.

8.1.*

Šviesiausiajam ir didžiai gerbiamam ponui
P. JURGIUI TIŠKEVIČIUI,
Dievo ir Apaštalų Sosto malone Vilniaus vyskupui,
Lenkijos karalystės garbingiausiam senatoriui,
amžinos laimės.

*Fragmentas iš knygos GERBIAMO PONO TĖVO DIEGO NISENO ABRAOMO GYVENIMAS
IR DANGAUS POLITIKAS.

 

9.

Šviesiausiojo pono MIKALOJAUS KRISTUPO RADVILOS,
Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikščio, Šidloveco ir Myro grafo ir t.t.
KELIONĖ Į JERUZALĘ,
aprašyta keturiuose laiškuose, iš lenkų kalbos į lotynų kalbą išversta ir dabar
pirmą kartą išleista. Vertėjas Tomas Treteris, Varmijos kustodas.
Su Šventosios Karališkosios Didenybės privilegija.
Braunsberge, pas Georgijų Šenfelsą. 1601.

 

10.

Fragmentas iš knygos: HARTMANAS ŠEDELIS.
KRONIKŲ KNYGA.
Niurnberge, Antonas Kobergeris. 1493.

 

11.

SEBASTIJONO SERLIJAUS, boloniečio,
PIRMOJI ARCHITEKTŪROS KNYGA
Į prancūzų kalbą išvertė Žanas Martenas,
pono didžiai gerbiamo Kardinolo De Lenankūro sekretorius.
Paryžiuje. Su karaliaus privilegija dešimčiai metų minėtam SEBASTIJONUI,
savo Fonteblio architektui. 1545.

11.1.*

PAGRINDINĖS ARCHITEKTŪROS TAISYKLĖS APIE PENKIS PASTATŲ TIPUS:
senovės, toskaninį, dorėninį, jonėninį, korintinį ir jungtinį,
su pavyzdžiais iš antikos, pagal Vitruvijaus mokymą.
1545 metais. Su privilegijomis.

*Knyga įrišta kartu su
SEBASTIJONO SERLIJAUS PIRMĄJA ARCHITEKTŪROS KNYGA.

 

 

   
   

12.

ŠVENTŲJŲ GYVENIMŲ
antra dalis:
Senojo ir Naujojo Testamento kiekvienai dienai per visus metus: išrinkti iš rimtų bažnyčios rašytojų ir mokytojų, kurių vardai pateikiami žemiau. Ten, kur patalpintas senovės mokytojo gyvenimo aprašymas, prie jo pridėtas vienas kitas dvasinis penas ir mokslai prieš šiandienos erezijas. Be to, trumpi pamokslai konkrečioms to mėnesio šventėms.
Kunigo PETRO SKARGOS, jėzuito, atrinkti, perdirbti ir į lenkų kalbą išversti. Ir dabar šeštą kartą spaudai jo peržiūrėti ir su kardinolo Boronijaus Bažnyčios metraščiais sulyginti. Gale pridedami keli gyvenimų aprašymai.
Su vyresniųjų leidimu. Su Šventosios Karališkosios Didenybės malone ir privilegija.
Krokuvoje. Andriaus Piotrkovčyko spaustuvėje,
1603 Viešpaties metais.

   
   

 

 

   
   

13.

PAMOKOMŲJŲ ŽODŽIŲ TRIMITAI
Pamokslams per Viešpaties, Dievo gimdytojos, Angelų, Pranašų, Apaštalų, Kankinių, Šventųjų mergelių, Trijų šventintojų, Teologų, Stebukladarių, Šventųjų carų ir kunigaikščių, Neturtėlių, Dievo žmogaus Aleksijaus ir Kijevo metropolito Aleksijaus, Pečeros šventųjų ir kt. šventes.
LOZORIUS BARANOVIČIUS,
Černigovo, Naugardo ir kt. arkivyskupas.
Kijevas, Pečeros vienuolyno spaustuvė, 1674.

   
         
ATGAL  

KTU biblioteka, 2015

 

PIRMYN