RAUDONDVARIO GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ XV–XVII AMŽIŲ KNYGOS

 

ATGAL APIE
PARODĄ
TIŠKEVIČIŲ
BIBLIOTEKA

W. FISCHERIO
DOVANA

KNYGŲ
SĄRAŠAS

KNYGOS

PIRMYN
     

Kad ši vertinga biblioteka pasiliktų Lietuvos kraštui ir jo universitetui...

(Walteris Fischeris)

Dovana VDU – Raudondvario grafų Tyszkiewiczių bibliotekos dalis*

1930 m. birželio mėn. 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje susirinko universiteto vadovai, dėstytojai, bibliotekos darbuotojai, keletas žurnalistų ir kt. Šio akademinės bendruomenės iškilmingo susibūrimo kaltininkas – Vokiečių knygyno Kaune savininkas W. Fischeris.
Rektoriui suteikus žodį svečiui, šis pasakė kalbą ir įteikė jam Raudondvario dvaro bibliotekos dalies dovanojimo dokumentą vokiečių ir lietuvių kalbomis, palydėdamas žodžiais: „nes biblioteka išaugo Lietuvos dirvoje, joje atsispindi dvasios gyvenimo istorija, kurios išsirutuliojimas Tamstoms visiems rūpi“. Rektorius padėkojo W. Fischeriui už tokią dovaną ir įteikė jam padėkos raštą vokiečių bei lietuvių kalbomis. Bibliotekos vedėjas prof. Vaclovas Biržiška „pareiškė savo didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą. Gauta dovana labai brangi“. Kolekcija sudarė 1/7 tuometinio bibliotekos fondo ir buvo įvertinta virš 100.000 litų
.

 

   
   

   
   

Vokiečių knygų menininko Hugo Steiner Prago sukurtas Raudondvario bibliotekos dalies
dovanojimo dokumentas. Saugomas KTU bibliotekoje

1930 m. birželio mėn. 17 – spalio mėn. 23 d. Bibliotekos inventoriaus knygoje buvo įregistruoti 7874 egzemplioriai su pastaba Walterio Fischerio dovana. Tai – daugiausia XVI–XIX a. spaudiniai, išleisti lotynų, prancūzų ir lenkų kalbomis. XX a. 5–8 dešimt. didelė dalis šių knygų buvo perduota Kauno apskrities viešajai, Vilniaus universiteto ir kt. bibliotekoms.

*Plačiau: Ra. Pr. (Razma, Pranas). Didelė dovana mūsų Vytauto Didžiojo universitetui. Lietuvos aidas, 1930, Nr. 135 (916), p. 5.

 

   
ATGAL  

KTU biblioteka, 2015

 

PIRMYN